Angedalsvegen–Hafstadvegen (Hafstad bydel) - tiltak 1

Her kjem det ny bru over Jølstra. Ingar Hals

 

 

Type: Veg, gang- og sykkelveg

Status: Planfase

Prosjektet inkluderer ny bru samt opprusting av plassen framfor Førdehuset og paradegata, opprusting av gatene Angedalsvegen og Hafstadreina, og nye anlegg for gåande og syklande på heile strekninga.
Prosjektet støttar opp om dei overordna målsettingane i Førdepakken.

Dette prosjektet vil: 
•        Utvikle eit gatenett som gir god framkomst for alle trafikantar og eit robust vegsystem i Førde sentrum
•        Legge til rette for utvikling av eit tettare sentrum med urbane kvalitetar og lite transportbehov
•        Bidra til samanhengande og effektivt gang- og sykkelsystem i Førde, slik at talet på gåande og syklande aukar
•        Knyte områda ved Hafstadparken og ved Førdehuset tettare i saman

 

Kontakt oss

Magna Fondesnes Vangsnes
Planprosjektleiar
E-post
Mobil 95 19 19 63