Veistenging ved kyrkjegarden i Førde

Køyrevegen til Førde kyrkjegard, Blomreina, vert stengd for biltrafikk tysdag 4. juni frå kl. 07:30–22:00 på grunn av gravearbeid.

Oppstart i Halbrendslia

Førdepakken skal starte med bygging av ny gang - og sykkelveg frå krysset i Furelia og ned til Hogane med gangkulvert under E39.

I den samanheng vil ikkje gåande og syklande kunne bruke eksisterande gangveg frå lyskrysset og mot Skjæret og Hogane i anleggsperioden. Ein vil da måtte gå gjennom bustadfeltet i Holten i Liavegen for å krysse der Liavegen møter E39 (der det er busstopp og gangfelt).

 

 

 


I anleggsperioden vil anleggsområdet verte avstengt med byggegjerder, samt at det vil verte skilta kor fotgjengarane skal gå.

Ope møte 6. oktober kl. 18:00

Personell frå Førdepakken og entreprenør Magne Hafstad AS vil onsdag kveld vere på Halbrend skule for å orientere om planane og om ny gangtrase for elevane.

Alle er velkomne onsdag den 6. oktober kl. 18.00!