Stengt for bilar i Langebruvegen

Langebruvegen er stengt for biltrafikk frå nr. 19 og bort til helsetunet. Omkøyring frå rundkøyring ved Øyrane vgs. Gåande og syklande kjem forbi.

Rv. 5 Kletten, gang- og sykkeltunnel - tiltak 17

Det er dårlege tilhøve for syklistar i Klettentunnelen. Ingar Hals  

Type: Gang- og sykkelveg

Byggestart: Mai 2021

Status: Byggefase

Ferdig: 2023

Det skal byggjast ein separat gang- og sykkeltunnel parallelt med Klettentunnelen på austsida av rv. 5. Denne vil erstatte den smale gang- og sykkelvegen i dagens tunnel, og gi betre tilhøve for gåande og syklande frå Hornnes og Bergum inn til sentrum.

I mai 2021 fekk entreprenøren AG Tunnel AS jobben med å bygge tunnelen, og sjølve tunneldrivinga startar opp hausten 2021. Tunnelen blir 440 meter lang og vil betre framkomsten kraftig for dei mjuke trafikantane mellom Førde sentrum og Bergumkrysset. Det blir ein rein gang- og sykkeltunnel med to felt for syklistane og eit opphøgd gangfelt for dei gåande. Tunnelen blir ein attraksjon i seg sjølv, med fargerik effektbelysning. Utanfor tunnelen skal det byggast til saman 150 meter ny gang- og sykkelevg for å knyte tunnelen opp mot eksisterande vegnett.

Tiltaket er kostnadsrekna til 71 mill.kr (i 2021-kr)