Kletten gang- og sykkeltunnel er opna!

Fredag 16. august opna Kletten gang- og sykkeltunnel for trafikk. Les meir om tunnelen her!

Rv. 5 Kletten, gang- og sykkeltunnel - tiltak 17

Tunnelen vil få moderne led-belysning med ein blanding av kvitt lys og fargar. Illustrasjon: Statens vegvesen   

Type: Gang- og sykkelveg

Byggestart: Mai 2021

Status: Byggefase

Ferdig: 2022

Det skal byggjast ein separat gang- og sykkeltunnel parallelt med Klettentunnelen på austsida av rv. 5. Denne vil erstatte den smale gang- og sykkelvegen i dagens tunnel, og gi betre tilhøve for gåande og syklande frå Hornnes og Bergum inn til sentrum.

I mai 2021 fekk entreprenøren AG Tunnel AS jobben med å bygge tunnelen. Sjølve tunneldrivinga starta opp hausten 2021, og gjennomslaget var i februar 2022. Tunnelen blir 440 meter lang og vil betre framkomsten kraftig for dei mjuke trafikantane mellom Førde sentrum og Bergumkrysset. Det blir ein rein gang- og sykkeltunnel med to felt for syklistane og eit opphøgd gangfelt for dei gåande. Tunnelen blir ein attraksjon i seg sjølv, med fargerik effektbelysning. Utanfor tunnelen skal det byggast til saman 150 meter ny gang- og sykkelevg for å knyte tunnelen opp mot eksisterande vegnett.

Tiltaket er kostnadsrekna til 71 mill.kr (i 2021-kr)