Veistenging ved kyrkjegarden i Førde

Køyrevegen til Førde kyrkjegard, Blomreina, vert stengd for biltrafikk tysdag 4. juni frå kl. 07:30–22:00 på grunn av gravearbeid.

Finansiering

Korleis er Førdepakken finansiert?

Førdepakken har ein totalkostnad på 1,8 milliardar i 2019-kroner. Av desse kjem 60 prosent - 983 millionar - frå bompengeinnkreving, medan dei resterande 158 millionane er delt mellom dei tre eigarane av Førdepakken, med høvesvis 9,5 millionar kvar.