Kva er Førdepakken?

 

Førdepakken er eit utbyggingsprosjekt som er bompengefinansiert. Pakken inneheld 20 prioriterte delprosjekt på riks-, fylkes- og kommunevegar i Førde. 

 

Målet med Førdepakken er å

  • sikre ein miljøvenleg og stabil trafikksituasjon i Førde

  • leggje til rette for fortetting og byutvikling

 

Førdepakken skal 

  • vidareutvikle Førde som regionsenter
  • sikre sentrumsutvikling og utbygging i Førde sentrum
  • gje betre vilkår for gjennomgangs- og lokaltrafikken
  • unngå framtidige trafikkproblem, og gi betre trafikktilhøve for alle trafikantgrupper
  • bygge eit samanhengande sykkelvegnett, talet på gåande og syklande må aukast
  • skilje av trafikantgrupper, og betre framkome og trafikktryggleik

Når Førdepakken står ferdig skal Førde ha eit samla vegsystem som skulle løyse utfordringane både for biltrafikken og dei mjuke trafikantane

Sentrale dokument

Kvalitetssikring av Førdepakken

Stortingsproposisjon 137 S (2014–2015)

Organisering

Førdepakken er eit trepartssamarbeid mellom kommune, fylkeskommune og staten.

Styringsgruppa har ansvar for god koordinering i Førdepakken, og består av Terje Heggheim(Sunnfjord kommune), Kjartan Hove (Statens vegvesen) og John Martin Jacobsen(Vestland fylkeskommune).

Det er styringsgruppa som kan prioritere mellom, eller gjere endringar i dei 20 prosjekta i Førdepakken men berre innafor reglane som er gjevne av stortinget.

Dei skal også sikre at Førdepakken når dei måla som er sett opp, halde eit auge med framdrift, gjennomføring og sikre tilstrekkeleg finansiering for alle prosjekta i Førdepakken, og sette inn tiltak der dei meiner det trengst.

Alle reguleringsplanar for tiltak i Førdepakken skal godkjennast av dei folkevalde i Sunnfjord kommune, med vedtak i kommunestyret som siste instans.

Sjølve gjennomføringa av prosjekta i Førdepakken, med utarbeiding av planar, prosjektering og utbygging er det Statens vegvesen som har ansvar for. Her er det Erling Varlid som er prosjektleiar.

 

Kontakt oss

Erling Varlid
Prosjektleiar Førdepakken Statens vegvesen
E-post
Mobil 90 19 00 57
Vigdis Lobenz
Prosjektleiar Førdepakken Sunnfjord kommune
E-post
Telefon 57 82 87 80