Dei mest aktuelle spørsmåla

 • I kva takstklasse er kjøretøygruppe M1 ?

  Den 04.04.16 vart det innført ei ny ordning for alle køyretøy over 3500kg som er registrert i køyretøygruppe M1. Desse skal betale same bompengetakst som for køyretøy under 3500kg.

  Køyretøygruppe M1 inkluderer bilar for persontransport med maks åtte sitjeplassar i tillegg til førarsetet. Dei fleste bubilar, campingbilar og enkelte andre større personbilar er inkludert i denne køyretøygruppa.

  For at bilar over 3500 kg i gruppe M1 skal få same takst som bilar under 3500 kg, er det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale. For å skaffe deg brikke, skal du velje «Lett kjøretøy – under 3.500kg» når du teiknar avtale.

  Norske bilar med AutoPASS-brikke
  Trafikantar med norskregistrerte bilar, som allereie har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, treng ikkje å gjere noko. AutoPASS-systemet endrar alle eksisterande avtalar, slik at bilar over 3500 kg som høyrer til køyretøygruppe M1 automatisk får lettbil-takst når dei passerar gjennom bomstasjonar frå og med 4. april i år.

  Utanlandskregistrerte bilar med AutoPASS-brikke
  Trafikantar som har utanlandskregistrerte bilar over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, og som allereie har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å få endra avtalen, slik at dei får lettbil-takst. I tillegg må dei legge fram dokumentasjon på at bilen er i køyretøygruppe M1.

  Har andre typar EasyGo-brikker
  Trafikantar med bilar over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som har andre typar EasyGobrikker enn AutoPASS, må ta kontakt med selskapet dei har fått brikka hjå for å få endra avtalen, slik at dei får lettbil-takst ved bompasseringar i Norge.
  Oversikt over selskap som tilbyr EasyGo- brikker godkjent i Norge, finn du på http://easygo.com/services/service-providers

 • Kva er månadstak?

  Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 30 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

  NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

  Les meir om:

 • Kva er timesregel?

  Med AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Førdepakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

  Les mer om:

 • Kva er AutoPASS?

  AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompengar.

  Les meir på www.autopass.no

 • Kva rabattar får eg i andre anlegg?

  Dersom du har gyldig AutoPASS avtale og brikke får du automatisk rabatt når du passerar i dei fleste andre AutoPASS anlegg, varierande frå 10-40% rabatt.

  Ynskjer du rabatt utover dette må du teikne tilleggsavtale med det aktuelle bompengeselskapet og betale inn eige forskot der.

  Sjå oversikt:

 • Korleis fungerer det når eg køyrer med brikka i utlandet?

  EasyGo er ei teneste som gir deg mogelegheita til å nytte AutoPASS-brikka di i bompengestasjonar i Norge, Danmark og Sverige.

  Bompengeanlegga som er med i ordninga er Storebælt- og Øresunds-broen samt enkelte ferjesamband som HH-Ferries, Mols-Linien og Flakk-Rørvik.

  Les meir om EasyGo på Statens Vegvesen si nettside www.easygo.com

 • Korleis er AutoPASS-løsningen tilpassa turister?

  Turister skal og betale bompengar. Dei vil få faktura tilsendt køyretøyet eigar, i det landet dei kjem i frå.

  Les meir om betaling for turistar i Noreg på  http://www.autopass.no/visitors-payment

   

 • Oversikt bomstasjonar

  Bomstasjonar Førdepakken

  I bomstasjonane til Førdepakken bomselskap AS skal det betalast for passeringar i retning Førde sentrum

  • E39 Bakkebøvegen (Førde vest/Hafstadvegen)
  • Rv5 Kletten (Øyrane/Naustdalsvegen/før tunnelen mot Florø)
  • E39 Bruland (Førde aust/Brulandsvegen)
  • Fv481 Presteholten (Angedalsvegen)
  • Fv484 Brulandsvellene (Vievegen/sør for Viebrua)

  Les mer:

 • Korleis teiknar eg ei AutoPASS-avtale?

  Førdepakken bomselskap AS har ikkje eigne AutoPASS-brikker. Det betyr at du må teikne avtale med eit anna bompengeselskap.
  Det er det same kva selskap du vel – så lenge du har ei gyldig avtale og brikke i bilen, får du 20% rabatt i bommane i Førdepakken. (Gjeld køyretøy t.o.m 3.500kg)

  Vi anbefaler deg å teikne ei etterskotsavtale med Bomringen i Bergen. Då får du 10 prosent rabatt om du passerar bomstasjonane i Bergen, og så får du automatisk 20 prosent rabatt ved passeringar i Førdepakken.

  Brikka kjem i posten. Avtala er gyldig frå den dagen du inngår den.
  Passeringar gjort i Førdepakken vil då bli fakturert frå Bergen Bompengeselskap AS.

  Les mer:

 • I kva takstklasse er kjøretøygruppe M1 ?

  Den 04.04.16 vart det innført ei ny ordning for alle køyretøy over 3500kg som er registrert i køyretøygruppe M1. Desse skal betale same bompengetakst som for køyretøy under 3500kg.

  Køyretøygruppe M1 inkluderer bilar for persontransport med maks åtte sitjeplassar i tillegg til førarsetet. Dei fleste bubilar, campingbilar og enkelte andre større personbilar er inkludert i denne køyretøygruppa.

  For at bilar over 3500 kg i gruppe M1 skal få same takst som bilar under 3500 kg, er det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale. For å skaffe deg brikke, skal du velje «Lett kjøretøy – under 3.500kg» når du teiknar avtale.

  Norske bilar med AutoPASS-brikke
  Trafikantar med norskregistrerte bilar, som allereie har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, treng ikkje å gjere noko. AutoPASS-systemet endrar alle eksisterande avtalar, slik at bilar over 3500 kg som høyrer til køyretøygruppe M1 automatisk får lettbil-takst når dei passerar gjennom bomstasjonar frå og med 4. april i år.

  Utanlandskregistrerte bilar med AutoPASS-brikke
  Trafikantar som har utanlandskregistrerte bilar over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, og som allereie har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å få endra avtalen, slik at dei får lettbil-takst. I tillegg må dei legge fram dokumentasjon på at bilen er i køyretøygruppe M1.

  Har andre typar EasyGo-brikker
  Trafikantar med bilar over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som har andre typar EasyGobrikker enn AutoPASS, må ta kontakt med selskapet dei har fått brikka hjå for å få endra avtalen, slik at dei får lettbil-takst ved bompasseringar i Norge.
  Oversikt over selskap som tilbyr EasyGo- brikker godkjent i Norge, finn du på http://easygo.com/services/service-providers

 • Kva er månadstak?

  Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 30 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

  NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

  Les meir om:

 • Kva er timesregel?

  Med AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Førdepakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

  Les mer om:

 • Korleis kan eg passere anonymt?

  Dersom du ønsker anonym/sporfri avtale kan du krysse av for dette når du teiknar avtalen, eller endre dette på ei eksisterande avtale.

  På avtaleskjemaet kan du krysse av for «Sletting av data».
  Ved avtaleteikning på web,  må du huke av for punktet «Avtale med sletting av passeringsopplysningar».

  Passeringsdetaljane vil då bli sletta når passeringa blir belasta ei gyldig avtale.

  Vi gjer merksam på at passeringsopplysningane ikkje vil vere tilgjengeleg for seinare kontroll. Det vil derfor bli vanskelegare for deg å dokumentere ei eventuell klage på ein faktura i framtida.

 • Kva er AutoPASS?

  AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompengar.

  Les meir på www.autopass.no

 • Kva rabattar får eg i andre anlegg?

  Dersom du har gyldig AutoPASS avtale og brikke får du automatisk rabatt når du passerar i dei fleste andre AutoPASS anlegg, varierande frå 10-40% rabatt.

  Ynskjer du rabatt utover dette må du teikne tilleggsavtale med det aktuelle bompengeselskapet og betale inn eige forskot der.

  Sjå oversikt:

 • Kor finn eg oversikt over fakturaene og betalingsopplysningane mine?

  Dersom du har avtale, så finn du oversikt over fakturaer og betalingsopplysningar på MiSide (hjå det bompengeselskapet kor du har fått brikken din i frå).

  Klikk på avtalen det gjeld, til dømes Avtale 1. Dine siste fakturaer vil då ligge nederst på sida. Der vil du og finne betalingsinformasjon. Ved å trykke «Vis» kan du få opp fakturabildet, passeringar og eventuelle bilag med momsrefusjon.

 • Korleis seier eg opp avtalen min?

  Dersom du skal seie opp avtalen må dette gjerast skriftlig, via Chat eller epost.

  Brikken må returnerast til det bompengeselskapet du fekk brikken for refusjon av brikkedepositum. 

   

 • Korleis fjerner eg eit køyretøy frå avtalen?

  Logg inn på MiSide (hjå bompengeselskapet kor du har fått brikken din i fra). Du kan fjerne køyretøy fra din avtale ved å klikke på den røde boksen ”Fjern Køyretøy”. Fyll inn kva kjøretøy det gjeld og klikk deretter på «Fjern».

  Merk at brikka er aktiv og du kan bli belasta for passeringar med brikka. Brikka må difor fjernast fra køyretøyet.

  Ynskjer du å nytte brikka i annen bil kan du ta vare på brikken og knytte denne til et nytt kjøretøy.

  Les meir om:

 • Korleis henter eg ut passeringsdetaljar?

  Passeringsopplysningar kan hentes ut på MiSide (hjå bompengeselskapet kor du har fått brikka di i frå).

  Klikk deg inn på avtalen det gjeld. Dersom du ynskjer passeringar for en bestemt periode klikker du på «Vis passeringer».
  Ynskjer du passeringar tilknytt ein faktura klikker du på «Vis» under aktuell faktura.

 • Korleis legge til ein bil på eksisterande avtale?

  Logg deg inn på MiSide der kor du har fått brikka di i frå.

  • Gå inn på eksisterande avtale og trykk på boksen ”Legg til køyretøy
  • Skriv inn informasjon om køyretøyet og trykk lagre.
  Ynskjer du å bli fakturert separat for det nye køyretøyet, gjer du følgende:
  • Logg inn på di eksisterende avtale på MiSide (hjå bompengeselskapet kor du har fått brikk di i frå).
  • Velg Ny avtale
  • Du vil då få opp et kart, velg det bomselskapet du ynskjer avtale med
  • Velg avtaletype og klikk opprett avtale.
  • Klikk deg deretter inn på denne avtalen og trykk «Legg til køyretøy».
  • Fyll inn informasjon om køyretøy og brikke og trykk lagre.

  Avtalen er gyldig frå dagen du inngår avtale.

  Førdepakken bomselskap AS har ikkje eigne brikker, og du må difor ha brikke og gyldig avtale med eit anna bompengeanlegg for å få rabatt ved passering i Førdepakken.

   

 • Korleis endrar eg bilnummer?

  Du kan enkelt endre bil via MiSide, hugs å utføre endringa innan tre yrkedagar.

  > Logg deg inn på MiSide hjå det bompengeselskapet kor du har fått brikka di i frå.
  > Klikk på den lyseblå boksen «Endre køyretøy».
  > Fyll inn relevante data og klikk «Fullfør».
  > Bilendringa er registrert.

  Nytt om salgsmelding!
  Hugs at du no kan registrere salgsmeldinga di elektronisk på http://www.vegvesen.no/dinside

 • Korleis endrar eg adresse?

  Har du avtale, kan du enkelt endre adressa via MiSide:

  > Logg deg inn på MiSide hjå det bompengeselskapet kor du har fått brikka di i fra.
  > Klikk på den brune boksen «Endre profil».
  > I feltet «Fakturaadresse» fjerner du di gamle adresse og legg inn den nye.
  > Når dette er gjort, klikker du «Lagre».

  Det er ikkje eit krav at bileigar må vere den same som avtaleinnehavar. Avtaleregisteret vårt er av den grunn ikkje kobla opp mot opplysninger i Folkeregisteret eller Motorvognregisteret.
  Har du ikkje avtale, er det ikkje mogeleg å endre fakturaadresse. Vi henter opplysningar frå Motorvognregisteret på bilens eigar.

 • Korleis avslutter eg avtala mi?

  Send ei oppseiing via MiSide hjå det bompengeselskapet kor du har fått brikka di i frå.

  Og send brikka i retur via post.

   

 • Korleis kan eg endre avtala mi?

  Hugs å endre informasjon hjå det selskapet du fekk brikka di i frå.

   

  Dersom du har avtale med Bergen Bompengeselskap kan du  enkelt endre opplysninger på avtalen din via MiSide.

  Ved å logge på MiSide kan du endre bilnummer, adresse og epostadresse.

 • Bilen min/skilta mine er stolne. Kva gjer eg?

  Du må kontakte det bompengeselskapet kor du har motteke brikka di i frå.

  Dei sperrer då brikken for vidare bruk.

  Dersom du søker refusjon for belasta passeringar må du sende kopi av anmeldt forhold.

 • Korleis går eg fram for å få fritaksavtale?

  Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonane gratis.

  Kjøretøygrupper merka med * må ha ei gyldig AutoPASS-avtale og brikke i køyretøyet for å få fritak.
  Du må sende inn fritaksdokumentasjon til det selskapet kor du har fått brikka di i frå.

  Dersom du ikkje har brikke, kan du lese meir om avtale her.

  Følgande grupper er friteke for betaling:

  • Passasjerar i alle typar køyretøy
  • Gåande og syklande
  • Motorsyklar, mopedar og ATV registrert som firehjuls motorsykkel i vognkortet
  • Køyretøy merka gravferdsfølgje (Det må informeres til bompengeselskapet om hvilke kjøretøy dette gjelder)
  • Kollektivtransport i rute*
  • Uniformerte utrykningskøyretøy, samt sivile utrykningskøyretøy i tenesteoppdrag*
  • Køyretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet*
  • Hydrogenkøyretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet*
  • Rørslehemma får fritak i Førdepakken*
   Parkeringsløyve som har ei gyldigheit på minimum 2 år.
   Avtalen må teiknast på den som har fritaket.
   Familiar med rørslehemma barn kan søke om fritak på to køyretøy.
   Rørslehemma utan eigen bil kan søke om refusjon.
   Fritaket gjeld kun i bomringar tilknytt ein by. Det gis ikkje fritak for bompengar på veg-, bru- og tunnelprosjekter.

  Slik skaffar du deg ei fritaksavtale:
  • Dersom du allereie har ei brikke, så registrerar fritaket ditt der kor du har fått brikka di i frå. Då vil du automatisk få fritak i bompengeanlegg kor det gis fritak.
  • Dersom du ikkje har brikke frå tidligare, kan du inngå ei AutoPASS-avtale på internett. Deretter sender du ei melding til selskapet du har bestilt brikke hos, ber om fritak og legg ved dokumentasjon på grunnlag for fritak. Til dømes kopi av parkeringsløyvet, begge sider. Kopi av kortet kan sendast via kontaktskjemaet på websida, eller per post til Førdepakken v/BT Signaal, Pb 2623 Møhlenpris, 5836 Bergen.
  • Når det gjeld buss i rute, så må dei teikne avtale med Førde Bompengeselskap for å få fritak. Ta difor kontakt med Førdepakken for å få ordna dette.
  Ikkje fritak!

  Traktor og ATV som er registrert i motorvognregisteret som traktor har ikkje fritak.
  Dersom rørslehemma (med brikke og avtale) passerer i bomanlegg kor dei ikkje har fritak, så får dei ti prosent rabatt der dette gis, og tilsendt faktura i etterkant av passeringane.

 • Kor kan eg bruke AutoPASS-brikka mi?

  Med gyldig AutoPASS-avtale kan du passere gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Meir informasjon finn du på www.AutoPASS.no og www.EasyGo.com.

   

 • Kva kostar det å skaffe seg AutoPASS-avtale?

  Du betaler ikkje noko ekstra for å ha ei avtale.

  Dersom du teikner ei avtale med forskotsbetaling, må du betale inn forskotsbeløp for å få dei avtalte rabattane ved passering av bomstasjonane.

 • Kva er fordelen med avtale?

  Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får du disse fordelane:

  • 20% rabatt ved passering (gjeld kun lette køyretøy t.o.m 3.500kg)
  • Månadstak på 30 passeringar
  • Timesregel
  • Du får automatisk rabatt i fleire andre bomanlegg. Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Alle passeringane dine vert fakturert direkte frå det selskapet du oppretta hovedavtala di.
  • Via MiSide (hjå det selskapet du fekk brikka di i frå) kan du til ei kvar tid få oversikt over saldoen din og fakturaene dine. Du kan hente ut passeringsoversikt, gjere endringer på avtala di etc.

  Førdepakken bomselskap AS har ikkje eigne brikker, så du må difor teikne avtale med eit anna selskap. Da får du automatisk rabatt ved passering i Førdepakken sine bomstasjonar.

  Du kan teikne avtale med eksempelvis Bomringen i Bergen, eller eit anna bompengeselskap som du finn på denne listen.

   

 • Korleis kan eg kontrollere at eg får rabatten eg har krav på?

  Du kan hente ut passeringsdetaljar på avtala di via MiSide hjå det bompengeselskapet kor du har fått brikka di i frå.

  Les meir:

 • Korleis logger eg på MiSide?

  Logg på MiSide (hjå det bompengeselskapet kor du har fått brikka di i frå),  legg inn brukernavn (same som ditt kundenummer) og passord.

  Dersom du ikkje har brukernavn og passord, ver vennleg å sjå spørsmål og svar under «Eg har gløymt kundenummer og passord, kva gjer eg?»

 • Eg får oransje lyssignal ved passering, kva kan årsaka vere?

  Det kan tyde på at brikka ikkje leses av ved passering, og då kan årsaka vere:

  • Bilen du køyrer har ei frontrute som hindrar at brikkesignala blir lese. (For korrekt plassering av brikka, ver vennleg å  kontakte din bilforhandlar.)
  • Brikka di har lite batteri
  • Ein midlertidig feil ved bomstasjon
  • Negativ saldo på forskotsavtala di

  Er du i tvil om avtala di er gyldig, anbefaler vi deg å logge deg på MinSide (hjå det bompengeselskapet kor du har fått brikka di i frå) og sjekke avtalestatus.

  Les også

 • Kva betyr lyssignala?

  Sidan Førdepakken ikkje har eigne avtalar, så er lyssignala knytta opp mot det bompengeselskapet kor du fekk brikka di i frå.

   Lyssignal
  Grønt lyssignal

  Dette betyr at passeringa er godkjent og at brikka er registrert. Du har ei gyldig AutoPass-avtale og avtala er belastet.

  Kvitt lyssignal  

  Har du forskotsavtale betyr det at saldo på avtala di er lav. Du vil få ein ny faktura tilsendt og denne må betalast før saldoen blir negativ.
  Har du etterskotsavtale betyr dette at forfallsdatoen for siste faktura er passert.
  Kundar med avtalegiro, får kvitt signal når avtalegirotrekket er sendt til banken, og fram til trekket er utført.

  Oransje lyssignal – kamera

  Dette kan bety at du passerar med ei brikke som ikkje har blitt lest eller at avtala di ikkje lengre er gyldig.
  Vi gjer deg merksam på at etterskotsavtaler med inkassokrav automatisk vert sperra.
  Ved oppstart av nye avtalar får du ikkje korrekt lyssignal før bompengeselskapet har registrert avtala di og betalinga din.
  Ta kontakt med bompengeselskapet kor du har fått brikka di i frå.

  Husk at andre bomanlegg kan ha andre lyssignal.

  Les mer:

 • Eg har ikkje tilgang til passeringsopplysningane mine?

  Dersom du ikkje får fram passeringsopplysningane dine på MiSide, kan det tyde på at du har bedt om automatisk sletting av passeringsopplysningar («sporfri avtale») når du har inngått avtala di.. Dette innebærer at passeringsopplysningane automatisk slettast så snart passeringa er belasta på avtala di.

  Dersom du ynskjer å ha oversikt over dine framtidige passeringar kan du gje beskjed om dette via MiSide hjå det bompengeselskapet kor du har fått brikka di i frå.

 • Eg har selt bilen min. Kvifor har eg fått faktura?

  Har du elt bilen din, men ikkje meldt frå om dette, risikerar du å motta fakturaer for passeringar gjort av den nye bileigaren.

  Avtala di er knytt mot oppgjeve bilnummer. Dersom du ikkje melder frå om bilbyte, vil du fortsette å motta faktura for den gamle bilen din.

  Du må melde frå ved endring eller oppsigelse av bilnummer. Dette kan gjerast enkelt via MiSide hos det bompengeselskapet kor du har fått brikka di i frå.

 • Korleis teiknar eg ei AutoPASS-avtale?

  Førdepakken bomselskap AS har ikkje eigne AutoPASS-brikker. Det betyr at du må teikne avtale med eit anna bompengeselskap.
  Det er det same kva selskap du vel – så lenge du har ei gyldig avtale og brikke i bilen, får du 20% rabatt i bommane i Førdepakken. (Gjeld køyretøy t.o.m 3.500kg)

  Vi anbefaler deg å teikne ei etterskotsavtale med Bomringen i Bergen. Då får du 10 prosent rabatt om du passerar bomstasjonane i Bergen, og så får du automatisk 20 prosent rabatt ved passeringar i Førdepakken.

  Brikka kjem i posten. Avtala er gyldig frå den dagen du inngår den.
  Passeringar gjort i Førdepakken vil då bli fakturert frå Bergen Bompengeselskap AS.

  Les mer:

 • Kva skjer dersom eit køyretøy passerar ein bomstasjon på ein bergingsbil?

  Køyretøy som blir frakta gjennom bomringen på ein bergingsbil, må hugse å fjerne brikka frå køyretøyet, slik at brikka ikkje blir lesen ved passering.

  • Dersom køyretøyet passerar utan brikke, så vert det tatt bilde av passeringa. Og bilda av køyretøy som vert frakta på bergingsbil, vert sletta.
  • Dersom køyretøyet passerar med brikke, så vert det ikkje tatt bilde av passeringa. Og då er det ingen mogelegheit for å verifisere at dette køyretøyet ikkje passerte bomstasjonen på eigne hjul.

  Til info så vil eit køyretøy som blir taua gjennom bomringen, måtte betale for passeringa.

  Regelen er slik at eit køyretøy som passerar bomstasjonen med alle fire hjula i bakken, må betale for passeringa.

 • Kva er månadstak?

  Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 30 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

  NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

  Les meir om:

 • Kva er timesregel?

  Med AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Førdepakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

  Les mer om:

 • Oversikt bomstasjonar

  Bomstasjonar Førdepakken

  I bomstasjonane til Førdepakken bomselskap AS skal det betalast for passeringar i retning Førde sentrum

  • E39 Bakkebøvegen (Førde vest/Hafstadvegen)
  • Rv5 Kletten (Øyrane/Naustdalsvegen/før tunnelen mot Florø)
  • E39 Bruland (Førde aust/Brulandsvegen)
  • Fv481 Presteholten (Angedalsvegen)
  • Fv484 Brulandsvellene (Vievegen/sør for Viebrua)

  Les mer:

 • Kva skjer dersom eit køyretøy passerar ein bomstasjon på ein bergingsbil?

  Køyretøy som blir frakta gjennom bomringen på ein bergingsbil, må hugse å fjerne brikka frå køyretøyet, slik at brikka ikkje blir lesen ved passering.

  • Dersom køyretøyet passerar utan brikke, så vert det tatt bilde av passeringa. Og bilda av køyretøy som vert frakta på bergingsbil, vert sletta.
  • Dersom køyretøyet passerar med brikke, så vert det ikkje tatt bilde av passeringa. Og då er det ingen mogelegheit for å verifisere at dette køyretøyet ikkje passerte bomstasjonen på eigne hjul.

  Til info så vil eit køyretøy som blir taua gjennom bomringen, måtte betale for passeringa.

  Regelen er slik at eit køyretøy som passerar bomstasjonen med alle fire hjula i bakken, må betale for passeringa.

 • I kva takstklasse er kjøretøygruppe M1 ?

  Den 04.04.16 vart det innført ei ny ordning for alle køyretøy over 3500kg som er registrert i køyretøygruppe M1. Desse skal betale same bompengetakst som for køyretøy under 3500kg.

  Køyretøygruppe M1 inkluderer bilar for persontransport med maks åtte sitjeplassar i tillegg til førarsetet. Dei fleste bubilar, campingbilar og enkelte andre større personbilar er inkludert i denne køyretøygruppa.

  For at bilar over 3500 kg i gruppe M1 skal få same takst som bilar under 3500 kg, er det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale. For å skaffe deg brikke, skal du velje «Lett kjøretøy – under 3.500kg» når du teiknar avtale.

  Norske bilar med AutoPASS-brikke
  Trafikantar med norskregistrerte bilar, som allereie har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, treng ikkje å gjere noko. AutoPASS-systemet endrar alle eksisterande avtalar, slik at bilar over 3500 kg som høyrer til køyretøygruppe M1 automatisk får lettbil-takst når dei passerar gjennom bomstasjonar frå og med 4. april i år.

  Utanlandskregistrerte bilar med AutoPASS-brikke
  Trafikantar som har utanlandskregistrerte bilar over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, og som allereie har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å få endra avtalen, slik at dei får lettbil-takst. I tillegg må dei legge fram dokumentasjon på at bilen er i køyretøygruppe M1.

  Har andre typar EasyGo-brikker
  Trafikantar med bilar over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som har andre typar EasyGobrikker enn AutoPASS, må ta kontakt med selskapet dei har fått brikka hjå for å få endra avtalen, slik at dei får lettbil-takst ved bompasseringar i Norge.
  Oversikt over selskap som tilbyr EasyGo- brikker godkjent i Norge, finn du på http://easygo.com/services/service-providers

 • Kva er månadstak?

  Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 30 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

  NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

  Les meir om:

 • Kva er timesregel?

  Med AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Førdepakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

  Les mer om:

 • Korleis kan eg passere anonymt?

  Dersom du ønsker anonym/sporfri avtale kan du krysse av for dette når du teiknar avtalen, eller endre dette på ei eksisterande avtale.

  På avtaleskjemaet kan du krysse av for «Sletting av data».
  Ved avtaleteikning på web,  må du huke av for punktet «Avtale med sletting av passeringsopplysningar».

  Passeringsdetaljane vil då bli sletta når passeringa blir belasta ei gyldig avtale.

  Vi gjer merksam på at passeringsopplysningane ikkje vil vere tilgjengeleg for seinare kontroll. Det vil derfor bli vanskelegare for deg å dokumentere ei eventuell klage på ein faktura i framtida.

 • Korleis seier eg opp avtalen min?

  Dersom du skal seie opp avtalen må dette gjerast skriftlig, via Chat eller epost.

  Brikken må returnerast til det bompengeselskapet du fekk brikken for refusjon av brikkedepositum. 

   

 • Korleis fungerer det når eg køyrer med brikka i utlandet?

  EasyGo er ei teneste som gir deg mogelegheita til å nytte AutoPASS-brikka di i bompengestasjonar i Norge, Danmark og Sverige.

  Bompengeanlegga som er med i ordninga er Storebælt- og Øresunds-broen samt enkelte ferjesamband som HH-Ferries, Mols-Linien og Flakk-Rørvik.

  Les meir om EasyGo på Statens Vegvesen si nettside www.easygo.com

 • Kor finn eg brikkenummeret mitt?

  Brikkenummerets plassering avheng av kva type brikke du har.

  Nummeret på gamle norske brikker står etter L: og består av ti siffer. Eksempelvis  L: 01 2345678 9

  Nummeret på nye norske brikker består av 16 siffer.

  Finne brikkenummeret
 • Kva skjer dersom eit køyretøy passerar ein bomstasjon på ein bergingsbil?

  Køyretøy som blir frakta gjennom bomringen på ein bergingsbil, må hugse å fjerne brikka frå køyretøyet, slik at brikka ikkje blir lesen ved passering.

  • Dersom køyretøyet passerar utan brikke, så vert det tatt bilde av passeringa. Og bilda av køyretøy som vert frakta på bergingsbil, vert sletta.
  • Dersom køyretøyet passerar med brikke, så vert det ikkje tatt bilde av passeringa. Og då er det ingen mogelegheit for å verifisere at dette køyretøyet ikkje passerte bomstasjonen på eigne hjul.

  Til info så vil eit køyretøy som blir taua gjennom bomringen, måtte betale for passeringa.

  Regelen er slik at eit køyretøy som passerar bomstasjonen med alle fire hjula i bakken, må betale for passeringa.

 • Kor finn eg oversikt over fakturaene og betalingsopplysningane mine?

  Dersom du har avtale, så finn du oversikt over fakturaer og betalingsopplysningar på MiSide (hjå det bompengeselskapet kor du har fått brikken din i frå).

  Klikk på avtalen det gjeld, til dømes Avtale 1. Dine siste fakturaer vil då ligge nederst på sida. Der vil du og finne betalingsinformasjon. Ved å trykke «Vis» kan du få opp fakturabildet, passeringar og eventuelle bilag med momsrefusjon.

 • Kan eg få faktura pr. epost?

  Vi sender automatisk ut Epostfaktura til dei som har registrert ein epostadresse på avtala si. Eposten inneheld ein link til fakturainformasjonen din.
  Du veljer sjølv korleis du ynskjer å betale denne fakturaen. 

  Dersom du ikkje opnar denne linken innan 3 dager, vil vi automatisk sende faktura per post eller via eFaktura

  Hugs å halde kontaktinformasjonen oppdatert på avtala di. Dette gjer du via MiSide hjå det bompengeselskapet kor du har fått brikka di i frå.

 • Kor finn eg MVA beløpet på fakturaen?

  Bompengar inneheld ikkje MVA, men det er MVA på ferjer og på passeringar i enkelte utenlandske bompengeselskap.

  Dersom du har fått ei faktura med passeringar som inneheld MVA så kan du skrive ut bilaget ved å logge inn MiSide hjå det bompengeselskapet kor du har fått brikka di i frå. Høgreklikk på Faktura, og under «skriv ut faktura» så velger du «bilag momsref».

   

 • Korleis kan eg bestille eFaktura/AvtaleGiro?

  Du kan enkelt opprette eFaktura/AvtaleGiro i nettbanken din på ein av følgjande to måtar:

  1. Neste gong du betalar ein faktura frå oss, vil du få spørsmål om du ynskjer å opprette avtale med eFaktura/AvtaleGiro. Godkjenn dette, og du vil motta neste faktura som eFaktura/AvtaleGiro.

  2. Du kan og opprette avtale ved å søke i nettbankens kontaktoversikt, velje bompengeselskap og legg til ditt kundenummer i referansefeltet.

  Din efakturareferanse er ditt kundenummer.

  Du kan også lese meir på www.efaktura.no og www.avtalegiro.no

 • Korleis kan eg kontrollere at eg får rabatten eg har krav på?

  Du kan hente ut passeringsdetaljar på avtala di via MiSide hjå det bompengeselskapet kor du har fått brikka di i frå.

  Les meir:

 • Kor ofte får eg tilsendt faktura?
  Med avtale:
  Dersom du har ei forskotsavtale vil du motta faktura ut i frå forbruket ditt. Ny faktura vert tilsendt når saldoen er under 25% av innbetalt forskotsbeløp.

  Dersom du har etterskotsavtale sender vi ut faktura i slutten av kvar månad.
  Dersom du har få passeringar, så kan passeringane samlast opp i løpet av ein 3-månadars periode og fakturerast samla. 

  Utan avtale:
  Dersom du ikkje har avtale, så vert fakturaen sendt 1-3 månadar etter passeringa er foretatt, ut i frå forbruket ditt.
  Dersom du har få passeringar, så kan passeringane samlast opp i løpet av ein 3-månadars periode og fakturerast samla.

 • Eg har ikkje tilgang til passeringsopplysningane mine?

  Dersom du ikkje får fram passeringsopplysningane dine på MiSide, kan det tyde på at du har bedt om automatisk sletting av passeringsopplysningar («sporfri avtale») når du har inngått avtala di.. Dette innebærer at passeringsopplysningane automatisk slettast så snart passeringa er belasta på avtala di.

  Dersom du ynskjer å ha oversikt over dine framtidige passeringar kan du gje beskjed om dette via MiSide hjå det bompengeselskapet kor du har fått brikka di i frå.

 • Eg har selt bilen min. Kvifor har eg fått faktura?

  Har du elt bilen din, men ikkje meldt frå om dette, risikerar du å motta fakturaer for passeringar gjort av den nye bileigaren.

  Avtala di er knytt mot oppgjeve bilnummer. Dersom du ikkje melder frå om bilbyte, vil du fortsette å motta faktura for den gamle bilen din.

  Du må melde frå ved endring eller oppsigelse av bilnummer. Dette kan gjerast enkelt via MiSide hos det bompengeselskapet kor du har fått brikka di i frå.

 • Eg har blitt fakturert for ei passering på ein stad eg aldri har vore. Kva kan ha skjedd?

  Dersom du har motteke ein faktura for ei passering ein stad du ikkje har vore, kan det vere at bilnummeret har blitt avlese feil.

  Dersom bilen ikkje har AutoPASS brikke, eller denne ikkje er blitt avlese, så tek vi bilete av bilens skilter ved passering. Det hender ein sjelden gong at systemet tolker tal eller bokstavar feil, med den følga at man som bilist kan få faktura for passeringar man ikkje har gjort.

  Ser dette ut til å ha skjedd i ditt tilfelle, kan du kontakte oss her.

   

 • Eg får oransje lyssignal ved passering, kva kan årsaka vere?

  Det kan tyde på at brikka ikkje leses av ved passering, og då kan årsaka vere:

  • Bilen du køyrer har ei frontrute som hindrar at brikkesignala blir lese. (For korrekt plassering av brikka, ver vennleg å  kontakte din bilforhandlar.)
  • Brikka di har lite batteri
  • Ein midlertidig feil ved bomstasjon
  • Negativ saldo på forskotsavtala di

  Er du i tvil om avtala di er gyldig, anbefaler vi deg å logge deg på MinSide (hjå det bompengeselskapet kor du har fått brikka di i frå) og sjekke avtalestatus.

  Les også

 • Kva betyr lyssignala?

  Sidan Førdepakken ikkje har eigne avtalar, så er lyssignala knytta opp mot det bompengeselskapet kor du fekk brikka di i frå.

   Lyssignal
  Grønt lyssignal

  Dette betyr at passeringa er godkjent og at brikka er registrert. Du har ei gyldig AutoPass-avtale og avtala er belastet.

  Kvitt lyssignal  

  Har du forskotsavtale betyr det at saldo på avtala di er lav. Du vil få ein ny faktura tilsendt og denne må betalast før saldoen blir negativ.
  Har du etterskotsavtale betyr dette at forfallsdatoen for siste faktura er passert.
  Kundar med avtalegiro, får kvitt signal når avtalegirotrekket er sendt til banken, og fram til trekket er utført.

  Oransje lyssignal – kamera

  Dette kan bety at du passerar med ei brikke som ikkje har blitt lest eller at avtala di ikkje lengre er gyldig.
  Vi gjer deg merksam på at etterskotsavtaler med inkassokrav automatisk vert sperra.
  Ved oppstart av nye avtalar får du ikkje korrekt lyssignal før bompengeselskapet har registrert avtala di og betalinga din.
  Ta kontakt med bompengeselskapet kor du har fått brikka di i frå.

  Husk at andre bomanlegg kan ha andre lyssignal.

  Les mer:

 • Korleis kan eg sende inn ein forespurnad via MiSide?

  Logg inn på MiSide (hjå det bompengeselskapet du har fått brikken din i frå) og velg «Opprett sak» for å sende ein forespurnad. Legg inn tittel og velg type, skriv deretter kva saka gjeld under Tekst. Du kan og legge til vedlegg. Klikk deretter «Send».

  Du vil motta varsel per e-post når vi har svart på din forespurnad. Svaret vil ligge under sakoversikt på MiSide.

 • Kor finn eg oversikt over fakturaene og betalingsopplysningane mine?

  Dersom du har avtale, så finn du oversikt over fakturaer og betalingsopplysningar på MiSide (hjå det bompengeselskapet kor du har fått brikken din i frå).

  Klikk på avtalen det gjeld, til dømes Avtale 1. Dine siste fakturaer vil då ligge nederst på sida. Der vil du og finne betalingsinformasjon. Ved å trykke «Vis» kan du få opp fakturabildet, passeringar og eventuelle bilag med momsrefusjon.

 • Korleis seier eg opp avtalen min?

  Dersom du skal seie opp avtalen må dette gjerast skriftlig, via Chat eller epost.

  Brikken må returnerast til det bompengeselskapet du fekk brikken for refusjon av brikkedepositum. 

   

 • Korleis fjerner eg eit køyretøy frå avtalen?

  Logg inn på MiSide (hjå bompengeselskapet kor du har fått brikken din i fra). Du kan fjerne køyretøy fra din avtale ved å klikke på den røde boksen ”Fjern Køyretøy”. Fyll inn kva kjøretøy det gjeld og klikk deretter på «Fjern».

  Merk at brikka er aktiv og du kan bli belasta for passeringar med brikka. Brikka må difor fjernast fra køyretøyet.

  Ynskjer du å nytte brikka i annen bil kan du ta vare på brikken og knytte denne til et nytt kjøretøy.

  Les meir om:

 • Korleis henter eg ut passeringsdetaljar?

  Passeringsopplysningar kan hentes ut på MiSide (hjå bompengeselskapet kor du har fått brikka di i frå).

  Klikk deg inn på avtalen det gjeld. Dersom du ynskjer passeringar for en bestemt periode klikker du på «Vis passeringer».
  Ynskjer du passeringar tilknytt ein faktura klikker du på «Vis» under aktuell faktura.

 • Korleis legge til ein bil på eksisterande avtale?

  Logg deg inn på MiSide der kor du har fått brikka di i frå.

  • Gå inn på eksisterande avtale og trykk på boksen ”Legg til køyretøy
  • Skriv inn informasjon om køyretøyet og trykk lagre.
  Ynskjer du å bli fakturert separat for det nye køyretøyet, gjer du følgende:
  • Logg inn på di eksisterende avtale på MiSide (hjå bompengeselskapet kor du har fått brikk di i frå).
  • Velg Ny avtale
  • Du vil då få opp et kart, velg det bomselskapet du ynskjer avtale med
  • Velg avtaletype og klikk opprett avtale.
  • Klikk deg deretter inn på denne avtalen og trykk «Legg til køyretøy».
  • Fyll inn informasjon om køyretøy og brikke og trykk lagre.

  Avtalen er gyldig frå dagen du inngår avtale.

  Førdepakken bomselskap AS har ikkje eigne brikker, og du må difor ha brikke og gyldig avtale med eit anna bompengeanlegg for å få rabatt ved passering i Førdepakken.

   

 • Korleis endrar eg bilnummer?

  Du kan enkelt endre bil via MiSide, hugs å utføre endringa innan tre yrkedagar.

  > Logg deg inn på MiSide hjå det bompengeselskapet kor du har fått brikka di i frå.
  > Klikk på den lyseblå boksen «Endre køyretøy».
  > Fyll inn relevante data og klikk «Fullfør».
  > Bilendringa er registrert.

  Nytt om salgsmelding!
  Hugs at du no kan registrere salgsmeldinga di elektronisk på http://www.vegvesen.no/dinside

 • Korleis endrar eg adresse?

  Har du avtale, kan du enkelt endre adressa via MiSide:

  > Logg deg inn på MiSide hjå det bompengeselskapet kor du har fått brikka di i fra.
  > Klikk på den brune boksen «Endre profil».
  > I feltet «Fakturaadresse» fjerner du di gamle adresse og legg inn den nye.
  > Når dette er gjort, klikker du «Lagre».

  Det er ikkje eit krav at bileigar må vere den same som avtaleinnehavar. Avtaleregisteret vårt er av den grunn ikkje kobla opp mot opplysninger i Folkeregisteret eller Motorvognregisteret.
  Har du ikkje avtale, er det ikkje mogeleg å endre fakturaadresse. Vi henter opplysningar frå Motorvognregisteret på bilens eigar.

 • Eg har ikkje fått e-post med passord, kva kan dette skuldast?

  Det kan ta litt tid før du mottar passord.

  Dersom du ikkje mottar e-post kan det tyde på at e-posten har havna i spam-filteret ditt (useriøs e-post), eller det er registrert ei anna e-postadresse på avtala di.

  Ta kontakt med oss pr chat (hverdager 08.00-16.00) for å registrere den nye e-postadressa di.

 • Eg har gløymt kundenummer og passord, kva gjer eg?

  Du kan gå inn på websiden til det bompengeselskapet kor du har fått brikka di i frå. Velg «Glemt passord».
  Deretter fyller du inn enten kundenummeret ditt eller e-postadressa din, og innloggingsdetaljer vert då tilsendt.

  Dersom du har avtale med Bomringen i Bergen, kan du få tilsendt nytt passord HER ved å leggje inn epostadressa eller kundenummeret.

   

 • Korleis logger eg på MiSide?

  Logg på MiSide (hjå det bompengeselskapet kor du har fått brikka di i frå),  legg inn brukernavn (same som ditt kundenummer) og passord.

  Dersom du ikkje har brukernavn og passord, ver vennleg å sjå spørsmål og svar under «Eg har gløymt kundenummer og passord, kva gjer eg?»

 • Korleis kan eg passere anonymt?

  Dersom du ønsker anonym/sporfri avtale kan du krysse av for dette når du teiknar avtalen, eller endre dette på ei eksisterande avtale.

  På avtaleskjemaet kan du krysse av for «Sletting av data».
  Ved avtaleteikning på web,  må du huke av for punktet «Avtale med sletting av passeringsopplysningar».

  Passeringsdetaljane vil då bli sletta når passeringa blir belasta ei gyldig avtale.

  Vi gjer merksam på at passeringsopplysningane ikkje vil vere tilgjengeleg for seinare kontroll. Det vil derfor bli vanskelegare for deg å dokumentere ei eventuell klage på ein faktura i framtida.

Fleire spørsmål